Bondi Icebergs, Sydney Australia
 
Copyright Tony Sernack 2008